ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

...

อัมพร อุนทสูรย์

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ฝ่าย

...

นางพิชยาภรณ์ ถาวรยิ่ง

อาจารย์ประจำฝ่ายรองผู้อำนวยการ

...

นางสาวอังสนา ธเนศานนท์

อาจารย์ประจำฝ่ายห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ