คอมพิวเตอร์

...

นางนาตยา สมบูรณ์กุล

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

...

นายจุลนที สีสายชล

รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

...

นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล

รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์