ช่างยนต์

...

นายจตุรงค์ สมตระกูล

หัวหน้าแผนกช่างยนต์