วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

...

นางสาวศิริวรรณ จิตต์บุญ

หัวหน้าแผนกวิทย์-คณิต

...

นายศักดิ์ชัย เมืองมูล

รองหัวหน้าแผนกวิทย์-คณิต

...

นางไพรินทร์ สงวนผลไพโรจน์

อาจารย์แผนกวิทย์-คณิต

...

นางสาวพนิชนาถ อรุณแสงฉาน

อาจารย์แผนกวิทย์-คณิต