ฝ่ายกิจกรรม

...

สุทิน พยนต์เลิศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน

...

นายรัชกฤช กฤชสุวรรณวุฒิ

หัวหน้างานศิลป์

...

นางสาวเอ็นดู ชาญชิต

หัวหน้างานกิจกรรม

อาจารย์ฝ่าย