การตลาด

...

นายสุรสิทธิ์ ลอย

หัวหน้าแผนกการตลาด

...

นางสาวพรสุดา ฟูเกษม

รองหัวหน้าแผนกการตลาด