การตลาด

...

นางสาวเปรมยุภา ทองย่อย

หัวหน้าแผนกการตลาด

...

นายสุรสิทธิ์ ลอย

รองหัวหน้าแผนกการตลาด

...

นางสาวพรรัตน์ สุขกระณี

รองหัวหน้าแผนกการตลาด