การบัญชี

...

นางสาวสมคิด ตันกิม

หัวหน้าแผนกการบัญชี

...

นางภัทร์ฐิตา เลิศเกียรติวรา

รองหัวหน้าแผนกการบัญชี

...

นางสาวนวพร แซ่อึ๊ง

รองหัวหน้าแผนกการบัญชี

...

นางสาวบุญยงค์ เปรมศรี

อาจารย์แผนกการบัญชี