ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

...

ณัฏฐ์จีรา ประมาพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ฝ่าย

...

นางสาวพัชรินทร์ วงค์จันทร์

อาจารย์งานประกันคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ