อาจารย์ฝึกสอน

...

นางสาวสุชาพิชญ์ พิริยะพันธุ์

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

...

นายยุทธภูมิ มีฟัก

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

...

นายสหศาสตร์ คำปน

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

...

นางสาวทอฝัน สุวรรณรอด

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

...

นายอิทธิพัฒน์ อ่อนด้วง

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์