อาจารย์ฝึกสอน

...

นางสาวสุชาพิชญ์ พิริยะพันธุ์

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

...

นายยุทธภูมิ มีฟัก

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

...

นายสหศาสตร์ คำปน

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

...

นางสาวศิริขวัญ มาลารักษ์

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

...

นายเอกรัตน์ อุไรโรจน์

อาจารย์ฝึกสอนแผนกคอมพิวเตอร์