อาจารย์ฝึกสอน

...

นายฉัตรชัย ชินฝั่น

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างยนต์

...

นางสาวธวัลพร โตด้วง

อาจารย์ฝึกสอนแผนกช่างยนต์