ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

...

ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน

...

นายหาญณรงค์ จงเอื้อนกลาง

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา