ฝ่ายวิชาชีพ

...

สำรวย มหาพราหมณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ

หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน

...

นายณรงค์กร สีจันทร์

หัวหน้าภาคช่างอุตสาหกรรม