ฝ่ายทะเบียน

...

แน่งน้อย กลิ่นชู

รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน

...

นางสาวปัญจพร ศรีสวรรค์

หัวหน้างานทะเบียน

อาจารย์ฝ่าย

...

นายภูไทย รุ่งศิริธนะกร

อาจารย์ประจำฝ่ายทะเบียน-วัดผล