ฝ่ายอำนวยการ

...

พัสตราภรณ์ ธรรมสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

อาจารย์ฝ่าย

...

นางสาวณหทัย คงนมนาน

อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ

...

นางภัคภิญญา แสงพิทักษ์

อาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

...

นางจุฬาลักษณ์ บุญพูล

เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ