ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

...

อนวัช เสมบัว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าภาคและหัวหน้างาน

...

นายอมร กลิ่นชู

หัวหน้าภาคสารสนเทศ

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย