ภาษาไทย-สังคม-พลานามัย

...

นางพิสมัย แก้วมณี

หัวหน้าแผนกภาษาไทย-สังคม-พลานามัย

...

นายสุเมธ โฉมรุ่ง

รองหัวหน้าแผนกภาษาไทย-สังคม-พลานามัย