ภาษาอังกฤษ

...

นายนพพร พิชิตชัยยะ

หัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ

...

นายภามภากร อมรมาศมงคล

รองหัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ

...

นางนฤภร ประมาณ

อาจารย์แผนกภาษาอังกฤษ